Algemene Voorwaarden Albarello tegelfabriek & Atelier

 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

a. Onder Albarello wordt in deze voorwaarden en op de website verstaan:

Albarello gevestigd te Menaam, Nederland

Inschrijving in het Handelsregister met KvK-nummer: 01060682

b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst door de klant (hierna: “koper”) geplaatst bij Albarello en levering tussen Albarello en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door Albarello van de hand gewezen.

c. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hem deze ter beschikking zijn gesteld op een zodanige wijze dat hij deze heeft kunnen opslaan en deze voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Verder verklaart hij dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrijpt.

d. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op de website.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Albarello van de aanvaarding van het aanbod door de koper door middel van een schriftelijke bevestiging van opdracht, of directe plaatsing van een bestelling op de website bij Albarello.

b. Albarello behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen (gedeeltelijk) niet te accepteren.

c. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Albarello te melden.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

a. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) exclusief eventuele BTW en in Euro tenzij anders vermeld, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, deze worden afzonderlijk kenbaar gemaakt.

b. De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door Albarello niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant/(toe)leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting Albarello te ontbinden.

Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties

  1. Afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van Albarello zijn met de grootste zorgvuldigheid weergegeven. Vanwege het ambachtelijk produceren kan het geleverde product qua kleur, afmeting e.d. enigszins van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom

  1. Alle door Albarello gemaakte ontwerpen en modellen blijven haar eigendom en mogen door koper niet worden verveelvoudigd, tenzij Albarello daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
  2. Koper garandeert het respecteren van intellectuele eigendomsrechten

Artikel 6 – Levering unieke opdrachten

a. Albarello streeft te allen tijde naar levering op de met de koper overeengekomen leverdatum. Indien door onvoorziene omstandigheden in het productieproces bij Albarello deze levertijd niet gehaald kan worden, wordt met de koper naar een bevredigende oplossing gezocht. Een opdracht voor unieke producten welke in productie is genomen, kan niet worden ontbonden.

b. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Albarello kenbaar heeft gemaakt. Levering op voorwaarde: af fabriek: wat inhoudt dat het risico van beschadiging of vermissing van de producten bij de koper ligt.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

a. Indien toepasselijk, behoudt Albarello zich het eigendom voor van alle door Albarello geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Albarello aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.

Artikel 8 – Garantie en conformiteit

a. Albarello garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

b. Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper per omgaande telefonisch of per mail contact op te nemen met Albarello.

c. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Albarello de

geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de koper een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen.

d. De koper kan geen beroep doen op de in lid a. bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van Albarello en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van Albarello voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Albarello.

b. Albarello is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.

c. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van Albarello, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 2 lid c, is Albarello voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leve leveren.

d. De aansprakelijkheid van Albarello en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van Albarello) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Albarello aan haar uitgekeerde bedrag.

e. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Albarello ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

a. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 8 dagen na levering, volledig en duidelijk omschreven via info@albarello.nl of telefonisch worden gemeld bij Albarello.

b. Bij Albarello ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Albarello binnen dit termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 – Overige bepalingen

a. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.

b. Op alle overeenkomsten tussen Albarello en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

c. Voor zover de wet het toelaat, worden alle geschillen ter beoordeling voorgelegd aan de rechtbank te Leeuwarden.

Albarello 2018